Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Sprzedaży Internetowej - obowiązuje od 26.02.2020

§ 1

Definicje

 1. Sklep internetowy - działająca pod adresem http://sklep.agirmanufaktura.pl platforma prowadzona przez Agir Manufaktura Agnieszka Górna Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż witrażowych upominków. Kontakt ze sklepem internetowym:44-100 Gliwice ul. Średnia 24, tel. 606 222 744, e-mail: agir@agirmanufaktura.pl
 2. Firma Agir Manufaktura Agnieszka Górna zarejestrowana pod adresem 41-800 Zabrze ul. W. Reymonta 13/11 Nip. 648 229 06 07 Regon. 520714910
 3. Regulamin – warunki i zasady sprzedaży przez Agir Manufaktura towarów w sklepie internetowym. Regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie do sprzedaży towarów w drodze zamówień składanych przez kupujących do sklepu internetowego z wykorzystaniem poczty elektronicznej
 4. Konto – bezpłatna usługa elektroniczna świadczona przez Agir Manufaktura dla Kupującego przez czas nieokreślony, polegająca na prowadzeniu dla Kupującego konta w sklepie internetowym. Konto jest oznaczane indywidulanym loginem i hasłem przez Kupującego i stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Agir Manufaktura, w którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych zamówieniach. Kupujący może rozwiązać umowę usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym bez podania przyczyny za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w drodze oświadczenia w formie pisemnej wysłanego na adres Agir Manufaktura wskazany na wstępie Regulaminu lub w drodze elektronicznej na adres e-mail: agir@agirmanufaktura.pl .Kupujący może odstąpić od umowy prowadzenia Konta na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego przez Kupującego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem

§ 2

Składanie zamówienia

 1. Sprzedaż w sklepie internetowym następuje wyłącznie na rzecz konsumentów, przedsiębiorców.
 2. Kupujący składa zamówienie, wskazując na towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „do koszyka”.
 3. Szczegółowy opis towarów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie sklepu internetowego.
 4. Ceną wiążącą dla kupującego i Agir Manufaktura jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez kupującego zamówienia na dany towar. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej tego sklepu przez okres dostępności towarów. Podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT (ceny brutto).
 5. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.
 6. W zamówieniu (w koszyku), kupujący wskazuje: a) zamawiany towar, b) imię i nazwisko lub firmę kupującego, adres na jaki ma być dostarczony towar, adres e-mail na który zostanie wysłane przez sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz numer telefonu, ewentualne dane do faktury, c) sposób dostawy, d) sposób i termin zapłaty za zamówienie.
 7. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na towar o innych cechach jednostkowych (zamówienie indywidualne) tylko po wcześniejszej konsultacji z obsługą sklepu internetowego na podany w sklepie internetowym adres e-mail.
 8. W chwili składania zamówienia kupujący zostaje poinformowany o kosztach dostawy towaru. Koszt dostawy towaru jest podany w kwocie zawierającej podatek VAT i jest uzależniony od wartości zamówienia i wybranej formy płatności oraz wagi towaru. Koszt dostawy towaru jest ponoszony przez kupującego.
 9. Kupujący składa zamówienie używając przycisku „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 10. Dostawa towaru realizowana jest na adres podany przez kupującego przy składaniu zamówienia.
 11. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Kupujący ma możliwość skorzystać z następujących form płatności:

  a)
  Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych
  zawarta w Poznaniu, w dniu 15.12.2022r. pomiędzy:
  PayPro Spółką Akcyjną
  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym
  wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych
  prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa
  instytucja płatnicza, reprezentowaną przez:
  1. Jacek Kinecki - Prezes Zarządu
  2. Michał Hull - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

  b) przelewem bankowym - kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru i ceny towaru,

  c) płatność przy odbiorze:za pobraniem - w przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) kupujący przy odbieraniu przesyłki płaci gotówką kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru oraz ceny towaru
 1. Gotówka przy odbiorze osobistym
 1. Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikający z zawarcia umowy sprzedaży wynosi 7 dni.

§ 3

Realizacja zamówienia

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest przez Agir Manufaktura pocztą elektroniczną do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego na adres e-mail kupującego podany podczas składania zamówienia.
 2. W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia jest niemożliwe z powodu braku dostępności towaru, sklep internetowy informuje o tym fakcie niezwłocznie kupującego. Kupujący może zgłosić według swego wyboru zmianę terminu dostawy, zmianę bądź anulowania zamówienia.
 3. Towar można odebrać osobiście - jeśli taka opcja została wybrana przy składaniu zamówienia - w Pracowni Agir Manufaktura w 44-100 Gliwice ul. Średnia 24.
 4. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu za pośrednictwem przewoźnika (kurier) na adres wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia. Przesyłka jest ubezpieczona i odpowiednio oznaczona.
 5. Dostawa towaru następuje tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w większości przypadków w ciągu 24h od wysłania (wyjątkowo w 48h). Towar jest wysyłany w zależności od dostępności w ciągu 24 godzin od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w dni robocze lecz nie później niż do 5 dni roboczych. W przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, towar będzie gotowy do odbioru w Pracowni Agir Manufaktura w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku wybrania przez kupującego sposobu płatności w formie przelewu bankowego, realizacja dostawy towaru rozpocznie się w następny dzień roboczy po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Agir Manufaktura.
 6. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, Agir Manufaktura zaleca w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Agir Manufaktura w celu wyjaśnienia sprawy.
 7. Kupujący nie będący konsumentem jest zobowiązany do:
  a) zbadania towaru w obecności kuriera czy nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie przewozu oraz czy towar nie zawiera braków ilościowych, na okoliczność czego powinien zostać sporządzony w obecności kuriera protokół, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę, pod rygorem uznania, że towar został doręczony bez uszkodzeń powstałych w trakcie przewozu lub bez braków ilościowych.

  b) zbadania towaru w terminie 2 dni od dnia odbioru co do występowania wad jawnych pod rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji,

  c) powiadomienia Agir Manufaktura o wadach jawnych lub ukrytych w terminie dwóch dni od dnia ich wykrycia po rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji.

   
 8. W przypadku kupującego nie będącego konsumentem, odpowiedzialność Agir Manufaktura za wyrządzoną szkodę w związku z realizacją złożonego zamówienia i zawartej umowy jest ograniczona do rzeczywistej wartości szkody z wyłączeniem utraconych korzyści.

§ 4

Odstąpienie od umowy przez kupującego będącego konsumentem

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, kupujący będący konsumentem może bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta[1], odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy: prowadzenia konta w sklepie internetowym , w terminie 14 dni od dnia zawarcia każdej z umów.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres: 44-100 Gliwice ul. Średnia 24 jak również drogą elektroniczną na adres e-mail:agir@agirmanufaktura.pl lub na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 5. Agir Manufaktura ma obowiązek niezwłocznego przesłania konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Agir Manufaktura niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Agir Manufaktura zwróci płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Agir Manufaktura nie zaproponowało, że samo odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Agir Manufaktura w stanie nie uszkodzonym lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Agir Manufaktura do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Agir Manufaktura zaproponowało, ze samo odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Agir Manufaktura (koszt zwrotu rzeczy do Agir Manufaktura w wyniku odstąpienia od umowy), chyba że Agir Manufaktura zgodziło się je ponieść lub nie poinformowało konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy, chyba że Agir Manufaktura nie poinformowało konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 11. Konsument nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Agir Manufaktura w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym , gdy wykonywanie tych usług na wyraźne żądanie konsumenta ma się rozpocząć, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument nie ponosi również żadnych kosztów w przypadku odstąpienia od tych umów po upływie terminu do odstąpienia od którejkolwiek z nich.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

§ 5

Rękojmia za wady

 1. Agir Manufaktura ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Agir Manufaktura odpowiada za wady towaru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017.459 ze zmianami)
 2. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.
 3. Agir Manufaktura nie udziela gwarancji na towar.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres: Agir Manufaktura: 44-100 Gliwice ul. Średnia 24; w formie elektronicznej na adres e-mail: agir@agirmanufaktura.pl
 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Agir Manufaktura dostarczyć rzecz wadliwą do Pracowni Agir Manufaktura na adres: 44-100 Gliwice ul. Średnia 24.
 6. Agir Manufaktura rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Agir Manufaktura nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że żądanie to Agir Manufaktura uznało za uzasadnione.
 7. Klient odsyła przedmiot na swój koszt w stanie nienaruszonym (przedmiot musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzony, bez śladów użytkowania)

§ 6

Anulowanie zamówienia

 1. Sklep internetowy może anulować zamówienie kupującego nie będącego konsumentem, jeżeli:

  a) Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Agir Manufaktura do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez kupującego potwierdzenia zamówienia,

  b) Kupujący wybrał odbiór osobisty towaru w Pracowni Agir Manufaktura i nie dokonał odbioru w terminie do 7 dni kalendarzowych od ustalonej daty odbioru.
 2. Kupujący przy sprzedaży nie będącej konsumencką, może anulować zamówienie w przypadku nieotrzymania zamówionego towaru po upływie 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, a w innym przypadku, gdy Agir Manufaktura wyrazi na to zgodę.
 3. W przypadkach określonych powyżej, jeżeli kwota należności została już zapłacona, Agir Manufaktura zwraca ją kupującemu przy sprzedaży nie będącej konsumencką, bez odsetek w terminie do 14 dni od daty anulowania zamówienia.

§ 7

Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zamówieniami jest Agir Manufaktura Agnieszka Górna, 41-800 Zabrze ul. W. Reymonta 13/11.
 2. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Agir Manufaktura nie jest związane ogólnymi warunkami umowy lub postanowieniami umowy kupującego nie będącego konsumentem, jeżeli Agir Manufaktura nie wyraziło na nie wyraźnej zgody.
 2. Opisy i zdjęcia produktów, znaki towarowe oraz „logo” stanowią własność Agir Manufaktura i nie mogą zostać wykorzystane bez zgody Agir Manufaktura zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających ze złożenia zamówienia i umowy sprzedaży oraz usługi prowadzenia konta , jest w przypadku kupujących nie będących konsumentami sąd powszechny właściwy dla siedziby Agir Manufaktura.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających ze złożenia zamówienia i umowy sprzedaży oraz usługi prowadzenia konta , jest w przypadku konsumentów właściwy sąd powszechny.
 5. Konsument ma możliwość dochodzenia roszczeń poprzez skorzystanie z mediacji. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1 kodeksu ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 2018.155. ze zmianami). W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy. Zasady dotyczące mediacji określają przepisy art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

b) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,

c) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

d) informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Prawem właściwym do umów zawartych w Sklepie internetowym oraz do Regulaminu jest prawo polskie

 

 

Regulamin sklepu
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu