Strona główna » Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r., Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres Sklepu lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego: biuro@witrazowe.com.pl .
 4. Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
 6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 7, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
 9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 10. Towar należy zwrócić na adres Sklepu Sprzedawcy.
 11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, gdy Sprzedawca wyprodukuje Towar według specyfikacji Klienta, na jego indywidualne zamówienie, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w odniesieniu do pozostałych umów, o których mowa w wyżej wskazanej podstawie prawnej. Brak możliwości odstąpienia od umowy dotyczy przedmiotów wykonanych technikami witrażowymi, na zamówienie Klienta, po rozpoczęciu jego wykonywania, szkła dociętego na wymiar podany przez kupującego

lista ta nie wyczerpuje innych sytuacji w których może nie być możliwości odstąpienia od umowy.

Załącznik nr. 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Rękojmia

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, w przypadku gdy rzecz jest niezgodna z umową, w szczególności:

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady prawne, w przypadku określonym w art. 556 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, jeśli wady, o których mowa w pkt 1 i 2, zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi przez Sprzedającego.
 3. Zgłoszenie o wadach należy skierować do Sprzedającego pisemnie na adres jego Sklepu, lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w pkt. 3. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulamin.
 4. Celem prawidłowej oceny wady fizycznej Towaru, na prośbę Sprzedawcy, a za zgodą Klienta, Towar należy dostarczyć na adres Sklepu.
 5. Dostawa Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady realizowana jest na koszt Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w przypadku gdy Klient wiedział o wadach w momencie zawierania umowy sprzedaży lub wydania rzeczy oraz w razie zawarcia umowy sprzedaży z przedsiębiorcą.
 8. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

 

Reklamacja

 

 1. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać: Klient będący Konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:
  1. dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i siedziba firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,
  2. oznaczenie przedmiotu reklamacji,
  3. okres czasu, którego reklamacja dotyczy,
  4. okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 3. a. wymiany Towaru na nowy,

b. naprawy wadliwego Towaru,

c. obniżenia ceny,

d. o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy.

 1. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy Towaru, tylko jeśli było by to niemożliwe lub wymagało by nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować inny sposób spełnienia roszczenia.
 2. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogły by wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia.
 3. Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz ewentualnej zmiany swojego roszczenia.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych.

 

 

Załącznik nr. 2 Formularz zgłoszenia reklamacji


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu